Odpowiedź

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) – dalej u.dz.l., szpitalem jest przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Świadczenia szpitalne zdefiniowane zostały jako wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin (art. 2 ust. 1 pkt 11 u.dz.l.). W związku z powyższym, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego określane potocznie jako "szpital jednodniowy", zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, jest placówką posiadającą status szpitala.
Natomiast art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) – dalej u.p.f., wynika obowiązek tworzenia apteki szpitalnej w każdej placówce będącej szpitalem. Przepis ten stanowi bowiem, że apteki szpitalne tworzy się w szpitalach lub innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Warto wspomnieć także, że art. 87 ust. 4 u.p.f. przewiduje, że w sytuacji, gdy w szpitalu nie utworzono apteki szpitalnej, należy utworzyć dział farmacji szpitalnej, który będzie pełnił funkcję apteki szpitalnej.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie