W dniu 29 lutego 2016 r. odbędzie się szkolenie dotyczące zmian w ordynacji lekarskiej, które są wynikiem nowelizacji między innymi ustawy - Prawo farmaceutyczne. Podczas szkolenia zostanie poruszona tematyka nowych rozwiązań w ordynacji refundowanych leków, wystawiania recept dla siebie i dla rodziny, odpowiedzialności za wystawianie recept czy zasad wystawiania recept elektronicznych. Szkolenie poprowadzi Pani Ewa Warmińska.

Program szkolenia:

1. Zmiany w przepisach - ich zakres i skutki:

a) wprowadzenie zasad wystawiania recept do ustawy - Prawo farmaceutyczne,

b) nowe rozwiązania w ordynacji refundowanych leków,

c) projektowane zmiany;

2. Zasady wystawiania recept:

a) recepta na leki refundowane,

b) recepta transgraniczna,

d) recepta dla siebie i dla rodziny,

e) recepta dla osób o szczególnych uprawnieniach;

3. Recepta elektroniczna;

4. Zakres danych niezbędnych do umieszczenia w dokumentacji medycznej:

a) prawidłowe udokumentowanie przebiegu porady,

b) udokumentowanie zasadności ordynacji,

c) najczęściej popełniane błędy,

5. Podstawy uprawnienia do wystawiania recept - zasady i zakres uprawnienia:

a) umowa uprawniająca do wystawiania recept,

b) umowa o udzielanie świadczeń - wykonywanie zawodu u świadczeniodawcy,

c) uprawnienie wynikające wprost z ustawy - brak umowy z NFZ;

6. Odpowiedzialność za wystawianie recept:

a) lekarza posiadającego umowę uprawniającą do wystawiania recept,

b) lekarza wykonującego zawód u świadczeniodawcy,

c) lekarza bez umowy,

d) porównanie;

7. Podsumowanie i dyskusja.

Prelegent:

Ewa Warmińska jest aplikantem adwokackim, świadczy usługi w zakresie doradztwa farmaceutycznego, prowadzi szkolenia z zakresu ochrony zdrowia oraz refundacji. Pracowała w Narodowym Funduszu Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia. Brała udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych z zakresu polityki lekowej państwa. Współtworzyła rozwiązania zmierzające do ujednolicenia kontroli wystawiania i realizacji recept lekarskich w skali całego kraju. Była członkiem Zespołu do spraw rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa NFZ na czynności dyrektora dotyczące kontroli monitorowania ordynacji lekarskiej. Współautor komentarza do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak i licznych komentarzy praktycznych z zakresu ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje: www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40464153__PZTA_0D.html