12 lutego 2016 roku odbędzie się szkolenie dotyczące kontynuacji farmakoterapii w świetle nowych ogólnych warunków umów obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi zagadnienia dotyczące zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w ustawie o pielęgniarkach i położnych.

Omówiona zostanie współpraca lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza specjalisty w zakresie kontynuacji farmakoterapii, możliwość samodzielnego prowadzenia dalszej farmakoterapii przez lekarza POZ, okoliczności uzasadniające uzyskanie informacji od lekarza specjalisty czy konsekwencje nieposiadania aktualnej informacji.

Jednym z tematów będzie także współpraca lekarza z pielęgniarką przy kontynuacji farmakoterapii, zlecenie dla pielęgniarki prowadzenia dalszej farmakoterapii, zasady współpracy i podział odpowiedzialności oraz dokonywanie niezbędnych wpisów w dokumentacji medycznej.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się też, jakie są zasady kontynuacji farmakoterapii bez osobistego badania pacjenta, czyli tzw. recept zaocznych, obejmujące przesłanki do wystawiania recept zaocznych, niezbędne wpisy w dokumentacji medycznej oraz oświadczenie pacjenta o możliwości odbioru recepty przez osoby trzecie. Omawiane będą także kwestie odpowiedzialność lekarza za wystawianie recept w kontekście zmian w ogólnych warunkach umów, podstawy do nałożenia kary umownej oraz sankcje wynikające z umowy i możliwości obrony.

Wykładowcą podczas szkolenia będzie Ewa Warmińska.

Ewa Warmińska jest aplikantem adwokackim, świadczy usługi w zakresie doradztwa farmaceutycznego, prowadzi szkolenia z zakresu ochrony zdrowia oraz refundacji. Pracowała w Narodowym Funduszu Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia. Brała udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych z zakresu polityki lekowej państwa. Współtworzyła rozwiązania zmierzające do ujednolicenia kontroli wystawiania i realizacji recept lekarskich w skali całego kraju. Była członkiem Zespołu do spraw rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa NFZ na czynności dyrektora dotyczące kontroli monitorowania ordynacji lekarskiej. Współautor komentarza do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak i licznych komentarzy praktycznych z zakresu ochrony zdrowia.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.szkolenia.abc.com.pl

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: Wolters Kluwer