Jak wskazano w uzasadnieniem projektu ustawy zmieniającej między innymi ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., uzasadnieniem powrotu do zasad finansowania z budżetu państwa zakupu szczepionek w ramach programu obowiązkowych szczepień ochronnych jest przywrócenie zasady odpowiedzialności państwa za politykę zdrowotną, w tym w szczególności za prowadzenie działań profilaktycznych.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 1365) Narodowy Fundusz Zdrowia miał za zadanie po praz pierwszy sfinansować zakup szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych dla ubezpieczonych w 2017 roku. W planie finansowym Funduszu na rok 2017 została określona wysokość środków na sfinansowanie zakupu wskazanych wyżej szczepionek. W przypadku wejścia w życie projektowanej obecnie ustawy, zapewniona ma być ciągłość i kontynuacja budżetowego finansowania zakupu szczepionek.

 Projekt proponuje również wprowadzenie zmian do art. 50 ust. 16 u.ś.o.z., które mają na celu zagwarantowanie każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (także nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia opieki zdrowotnej nawet w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Wskazana proponowana zmiana nie znosi jednak obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń - świadczeniobiorca nadal będzie musiał potwierdzić swoje prawo do świadczeń zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt proponuje również uchylenie przepisu art. 23a ust. 2 u.ś.o.z., który nakładał na świadczeniodawców obowiązek przekazywania danych zawartych na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej do systemu informacji w ochronie zdrowia.

Projektowana ustawa proponuje również wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) mających na celu umożliwienie nabywania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą szczepionek do wykonywania zalecanych szczepień ochronnych. Proponowana zmiana ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu tymi produktami i pozwolić na lepsze zabezpieczenie jakości tych produktów przez wprowadzenie obowiązku zachowania łańcucha chłodniczego na każdym etapie obrotu.

Zakłada się, iż projektowana ustawa ma wejść w życie 14 dnia od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4 pkt 1 i 2, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl,