Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) zawarty został w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uchwalonej przez Sejm 21 lipca 2016 roku. 

Z przepisów tych wynika, że świadczeniodawcy prowadzący inwestycje w sektorze opieki zdrowotnej, którzy złożą do wojewody lub do ministra właściwego do spraw zdrowia wniosek o wydanie decyzji o celowości inwestycji z wykorzystaniem systemu IOWISZ i po dokonanej ocenie otrzymają pozytywną opinię, zyskają w trakcie prowadzonych przez NFZ postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przewagę punktową (8 punktów) nad świadczeniodawcami, którzy nie dysponują taką opinią. 

Więcej na temat szkolenia: www.szkolenia-online.wolterskluwer.pl>>>

Poza tym świadczeniodawcy, którzy otrzymają pozytywną opinię, znacząco zwiększą swoje szanse w tracie ubiegania się o dofinansowywanie inwestycji ze środków europejskich.

W trakcie szkolenia organizowanego przez Wolters Kluwer S.A. każdy z uczestników zapozna się z funkcjonowaniem systemu IOWISZ i dowie się, kto może złożyć wniosek o wydanie decyzji o celowości inwestycji i jakie inwestycje mogą być przedmiotem wniosku, w jakiej formie należy złożyć wniosek i jaką opłatę uiszcza wnioskodawca, jakie koszty można zaliczyć do określenia wartości inwestycji. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także, jak wygląda formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), jaki jest tryb rozpoznawania wniosku oraz z jakich środków odwoławczych może skorzystać wnioskodawca w przypadku wydania przez wojewodę decyzji negatywnej.

Szkolenie nie tylko przedstawia założenia nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ale również uwzględnia treść rozporządzenia ministra zdrowia z 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich podmiotów realizujących zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz do osób zarządzających i kierujących placówkami medycznymi.

Szkolenie odbędzie się 15 listopada 2016 roku o godzinie 12.00 (potrwa godzinę).

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: www.szkolenia-online.wolterskluwer.pl


Prelegentem podczas szkolenia będzie Artur Paszkowski.

Artur Paszkowski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie prowadzi autorskie wykłady z zakresu prawa medycznego a także Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (prawo cywilne i administracyjne).
Od ośmiu lat związany z publiczną służbą zdrowia, również jako uczestnik kilkuset postępowań konkursowych oraz odwoławczych. Autor kilkuset publikacji, komentarzy oraz glos z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych, w szczególności dotyczących kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej, zasad realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz procesu odwoławczego. Od 6 lat współpracuje z Wolters Kluwer.


Źródło: www.szkolenia-online.wolterskluwer.pl