W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 13 lutego 2014 roku odbyło się podpisanie pre-umów na realizację zadań w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”.

Jeszcze pod koniec 2013 roku, w ramach tego samego zadania została podpisana pre-umowa z Uzdrowiskiem Busko – Zdrój S.A.. Całkowita wartość projektu wynosi 6 177 503,00 zł przy dofinansowaniu 2 932 172,50 zł, stanowiącym 50 procent kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Dofinansowania projektów realizowanych w ramach zawartych 13 lutego pre-umów wynoszą 80 procent kosztów kwalifikowanych. Największe dofinansowanie – wynoszące blisko 8 mln złotych otrzymało Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach, które było liderem projektu współtworzonego wraz z miastem Kielce, gminą Nowy Korczyn i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

Wśród beneficjentów był także Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie - całkowite wydatki kwalifikowane projektu to 6 182 604,79 zł,  oraz Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach wraz z Policealną Szkołą Medyczną w Morawicy i Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze - całkowite wydatki kwalifikowane projektu to 7 715 165,38  zł.

Większość tych projektów dotyczy termomodernizacji, która obejmie aż 45 budynków użyteczności publicznej. Inwestycje zakończą się w pierwszej połowie 2015 roku.

Łącznie do realizacji wybranych zostało 7 projektów  na łączną wartość 47 783 050,70 zł, a kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wyniosła 35 667 220,06 zł.