Pytanie
 
Czy wdowie po zmarłym kombatancie, której decyzją kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, przyznano uprawnienia przysługujące wdowie emerytce pozostałej po kombatancie i uprawnienia kombatanckie, jako spełniającej warunki określone w art. 21 tej ustawy, przysługuje prawo do przyjęcia do szpitala poza kolejnością i otrzymania świadczenia w postaci całodobowej rehabilitacji leczniczej?
 
Odpowiedź
 
Nie. Podstawę prawną do uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poza kolejnością stanowi art. 47c ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., który nie dotyczy wdów po inwalidach wojennych i wojskowych, czy kombatantach.
 
Uzasadnienie
 

Zgodnie z art. 47c u.ś.o.z. osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 u.ś.o.z. (zasłużeni lub honorowi dawcy krwi lub dawcy przeszczepu), inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Uregulowanie to zostało wprowadzone ustawą z 24 sierpnia 2007 roku zmieniającą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1172) i zmierza do otoczenia szczególną opieką tej grupy osób. Praktycznie oznacza to, że do tych osób nie mają zastosowania postanowienia przepisów art. 20 i nast. u.ś.o.z., jak również inne uregulowania dotyczące kolejności dostępu do świadczeń, w tym również postanowienia art. 6 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.).

W stosunku do tych osób nie stosuje się procedury zapisu na listę oczekujących według kryterium kolejności zgłoszenia. Skorzystanie ze świadczeń poza kolejnością wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt, że osobą ubiegającą się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest inwalida wojenny lub wojskowy. W wyniku nowelizacji art. 47c u.ś.o.z wynikającej z nowelizacji u.ś.o.z. dokonanej ustawą z 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 496), z dniem 18 maja 2014 r. ustawodawca doprecyzował regulację, wskazując, że korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących i co do zasady świadczeniodawca udziela  świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu zgłoszenia.

W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Ponadto w miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o ww. uprawnieniach.

Przepis nie dotyczy wdów po inwalidach wojennych, wojskowych czy kombatantach. Jedynym uprawnieniem, które przyznaje ustawodawca wdowom/wdowcom, jest uprawnienie do bezpłatnego zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy ono jednak wyłącznie wdowy i wdowca po poległym żołnierzu, zmarłym inwalidzie wojennym oraz zmarłej osobie represjonowanej, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej (art. 46 u.ś.o.z.).
 
Pytanie pochhodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie