Sprawozdanie należy składać na urzędowym druku „Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach 1 ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów”.

W przypadku natomiast, gdy odpady nie zostały wytworzone, należy złożyć tzw. sprawozdanie zerowe.

Nowo rejestrowane praktyki lekarskie nie muszą składać tego typu dokumentów przed rozpoczęciem wytwarzania odpadów. Powinny one mieć jednak podpisane umowy z podmiotami utylizującymi odpady, a podmioty te koniecznie muszą być wpisane do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Przekazanie odpadów niezarejestrowanej firmie grozi odpowiedzialnością karną.

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania spoczywa na wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą w tym także na aptekach. Za niezłożenie sprawozdania grożą administracyjne kary pieniężne w wysokości podstawowej 500 zł, nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

W przypadku ponownego nieprzekazania zbiorczego zestawienia wymierzana jest kara pieniężna w wysokości 2000 zł, przy czym kara ta może być wymierzana wielokrotnie, a jej łączna wysokość za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8500 zł.

Formularz dostępny jest na stronie Ministerstwa Środowiska
https://www.mos.gov.pl