Ma to nastąpić poprzez polepszenie dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

Prace nad przygotowaniem programów toczą się od początku 2017 roku.

- Dzisiaj rozpoczynamy dyskusję, jak efektywnie wydać środki na programy rehabilitacyjne, pomagające ludziom w powrocie na rynek pracy. Podejmujemy rozmowy z lekarzami, ekspertami, pracodawcami. Rozpoczęcie realizacji programów zdrowotnych planujemy zacząć w 2018 roku – stwierdził Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego podczas konferencji prezentującej założenia unijnego projektu programów zdrowotnych.

Do kwietnia 2018 roku opracowanych zostanie siedem regionalnych programów zdrowotnych, ukierunkowanych na rehabilitację osób w wieku produkcyjnym, które zostały dotknięte problemem zdrowotnym w obszarze grup chorobowych zdefiniowanych w dokumencie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne". Są to schorzenia układu krążenia, nowotwory, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego.

Proces tworzenia programów będzie konsultowany ze specjalnie powołaną do tego celu grupą ekspertów. Ta - jako ciało doradczo-opiniodawcze, będzie składała się z przedstawicieli branży medycznej, w tym konsultantów wojewódzkich, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców oraz menedżerów merytorycznych nadzorujących prace nad poszczególnymi programami polityki zdrowotnej. Przygotowanie kompleksowych programów to pierwszy krok, następnym będzie otwarcie konkursu dla projektów, które będą wpisywały się w założenia tych programów i będą je wdrażały w życie.

To wszystko jest możliwe dzięki unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Województwo śląskie zajmuje 3. miejsce w kraju pod względem liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Z kolei w wieku produkcyjnym jest w regionie 2,86 miliona osób (1,35 miliona kobiet i 1,51 miliona mężczyzn). Około 10 procent z nich nie pracuje z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Źródło: www.slaskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]