Także w poniedziałek została powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii. Odbyło się także pierwsze posiedzenie Rady w formie zdalnej. Przewodniczącym Rady jest prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii. Zastępcą przewodniczącego Rady jest Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Jednym z najważniejszych zadań Rady jest przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej. Dziś Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Pilotaż odbędzie się na terenie województwa mazowieckiego. Będzie trwał 25 miesięcy (sama realizacja pilotażu 18 miesięcy).

Czytaj: Ruszają konsultacje sieci kardiologicznej - pilotaż na Mazowszu>>
 

- Od dziś rozpoczynamy proces jakościowej zmiany w kardiologii. Przy wsparciu wybitnych ekspertów z Krajowej Rady ds. Kardiologii tworzymy dla pacjentów program kompleksowej opieki w zakresie leczenia chorób kardiologicznych. Można rzec, że pacjent będzie prowadzony za rękę przez cały proces leczenia, a efekty będą systematycznie monitorowane – powiedział minister zdrowia dr Adam Niedzielski.

 


Pilotaż składa się z 3 etapów:

 1. etap organizacji zakończony podpisaniem umów przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego (nie więcej niż 4 miesiące);
 2. etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 18 miesięcy od zakończenia etapu organizacji;
 3. etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.

Program kierowany jest do 17 tysięcy pacjentów z następującymi schorzeniami:

 1. nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub;
 2. niewydolność serca lub;
 3. nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia lub;
 4. wady serca zastawkowe.

 

Regionalny ośrodek i ośrodki współpracujące

W skład sieci wejdą regionalny ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II, których zadaniem będzie zapewnienie pacjentowi kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej pacjentom, u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.

Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym będzie: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Zgodnie z rozporządzeniem, zadaniem regionalnego ośrodka będzie w szczególności koordynacja opieki kardiologicznej nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej. Ośrodek regionalny ma opracować także wytyczne postępowania, w tym w szczególności diagnostyki pacjentów.

Placówki realizujące opiekę kardiologiczną w ramach pilotażu mają zapewnić mu kompleksową opiekę. Pacjenta będzie prowadzić zespół leczenia kardiologicznego. Dzięki współpracy ośrodków na wszystkich poziomach, pacjent - w przypadkach trudnych klinicznie - ma być przekazywany z placówki np. z poziomu I do II, by mógł skorzystać z porad i konsultacji koniecznych do postawienia diagnozy.

Ośrodek regionalny ma prowadzić infolinię kardiologiczną, poprzez która pacjent będzie miał możliwość umówić się lub zmienić termin badań diagnostycznych i wizyt lekarskich.

Dwa poziomy ośrodków współpracujących

Ośrodki Współpracujące z Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym podzielone zostały na dwa poziomy I i II. Zadaniem ośrodków II poziomu będzie diagnostyka i ustalenie planu leczenia pacjentów  objętego programem pilotażowym, wyznaczenie koordynatora leczenia kardiologicznego, zapewnienie pacjentom objętym programem pilotażowym możliwości umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich; gromadzenie danych o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia oraz gromadzenie i analiza danych uzyskanych na podstawie ankiet, sporządzanie i przekazywanie wojewódzkiemu oddziałowi Funduszu sprawozdań ze swojej działalności

Na poziomie I świadczeń udzielać będą podmioty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w poradniach kardiologicznych. Rolą ośrodków I stopnia będzie zapewnienie pacjentom diagnostyki w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia w przypadkach, wynikających z wytycznych regionalnego ośrodka koordynującego, leczenie pacjenta zgodnie z wytycznymi postępowania, opracowanymi przez regionalny ośrodek koordynujący oraz planami leczenia, ustalanymi przez ośrodki współpracujące poziomu II; zapewnienie możliwości umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich.

Skład Krajowej Rady do spraw Kardiologii:

 • prof. dr hab. n. med.  Katarzyna Bieganowska, pracownik naukowy, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
 • prof. dr hab. n. med.  Danuta Czarnecka, Profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Jarosław Cyrynger, Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi,
 • Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • prof. dr hab. n. med.  Mariusz Gąsior, Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. n. med.  Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. n. med.  Andrzej Januszewicz, Konsultant Krajowy do spraw Hipertensjologii, Narodowy Instytut Kardiologii,
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • prof. dr hab. n. med.  Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. n. med.  Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • dr hab. n. med., Zastępca Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • prof. dr hab. n. med.  Andrzej Surdacki, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. n. med.   Łukasz Szumowski, Centrum Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii,
 • prof. dr hab. n. med.  Hanna Szwed, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Narodowy Instytut Kardiologii,
 • Agata Śmiglewska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
 • prof. dr hab. n. med.   Krystian Wita, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Z-ca Dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. n. med.   Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Narodowy Instytut Kardiologii,
 • prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca,
 • Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.