Za było 85 senatorów. Nie było głosów przeciwnych, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Nowa regulacja ma usprawnić działanie rejestrów oraz określić mechanizm ich finansowania.

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie zasad prowadzenia rejestrów medycznych. Dotyczą one między innymi usytuowania administratorów baz danych objętych rejestrem, wprowadzenia zasady nieodpłatnego przekazywania danych objętych rejestrem na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia przy zachowaniu uprawnień nadzorczo-kontrolnych tego ministra. Ponadto zmiany rozszerzają katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych o NFZ.

Obecnie minister zdrowia może tworzyć i prowadzić rejestry medyczne (lub zlecać ich prowadzenie) podmiotom leczniczym oraz jednostkom podległym lub nadzorowanym przez resort. "W praktyce, w większości przypadków, minister zdrowia zleca prowadzenie rejestrów innym podmiotom, co wiąże się z koniecznością dokonania zmian w ich funkcjonowaniu" - tłumaczyli autorzy projektu noweli. Dlatego w ustawie przewidziano, że administratorami będą podmioty prowadzące rejestry, a nie minister.

Zgodnie z nowymi przepisami prowadzenie rejestrów medycznych można będzie powierzyć także Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz innym jednostkom podległym MZ. NFZ ma być też administratorem danych przetwarzanych w systemie RUM–NFZ.

RUM–NFZ to system teleinformatyczny, który między innymi przetwarza dane o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie NFZ będzie przekazywał nieodpłatnie ministrowi zdrowia, na jego wniosek, dane zawarte w systemie RUM–NFZ.

Na żądanie ministra zdrowia, który określał będzie to w drodze rozporządzenia, podmioty prowadzące rejestry medyczne będą musiały nieodpłatnie przekazywać dane z tych rejestrów. Ma zostać również określony mechanizm związany z możliwością finasowania rejestrów przez MZ.

Nowelizacja doprecyzowuje definicję elektronicznej dokumentacji medycznej - wskazano, że elektroniczna dokumentacja medyczna może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej, czyli niezależnie od uruchomienia platformy P1, służącej wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Ustawa przesuwa też terminy realizacji Projektu P1 "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych". Ustala terminy dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą obowiązku wprowadzenia: elektronicznego wystawiania recept (od 1 stycznia 2020 roku) i skierowań (od 1 stycznia 2021 roku oraz prowadzenia pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej (od 1 stycznia 2019 roku) i jej wymiany za pośrednictwem P1 (od 1 stycznia 2021 roku).(pap)