Projekt nowelizacji został zgłoszony przez grupę posłów PO i jest zbieżny z projektem, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia (jest w trakcie konsultacji społecznych).

Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie 1 lipca 2011 r., jednak przewidziano w niej 12-miesięczny okres na dostosowanie się do nowych przepisów. Instytucje prowadzące hospicja zgłaszały, że od 1 lipca nie będą mogły legalnie korzystać z pracy wolontariuszy, pieniędzy pochodzących z darowizn oraz z odpisu 1 proc. podatku.

Zgodnie z projektem noweli, działalność lecznicza prowadzona przez organizacje pożytku publicznego ma być wyłączona z przepisu stanowiącego, że jest to działalność gospodarcza. W takim przypadku mają zastosowanie jedynie przepisy dotyczące tej działalności. W ocenie autorów projektu, powinno to rozwiać wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów w sprawie hospicjów.

W projekcie przewidziano również, że ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych ma być obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2014 r. Jest to konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie.

Według proponowanych przepisów suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 300 tys. zł (z uwagi na to, że jest to maksymalna wysokość świadczenia w przypadku śmierci pacjenta) i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka, która wynosi nie mniej niż 1 tys. zł.

Posiadanie przez szpital certyfikatu akredytacyjnego powodowałoby zmniejszenie sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego o 10 proc. Certyfikat akredytacyjny posiada obecnie 106 szpitali.

W projekcie zaproponowano możliwość zawierania umów ubezpieczenia z udziałem własnym szpitala, nie wyższym niż 50 proc. sumy ubezpieczenia.

Wprowadzono także zapisy umożliwiające szpitalom, hospicjom, ambulatoriom, placówkom opiekuńczym przyjmowanie darowizn w postaci leków (zakazuje tego ustawa refundacyjna). Nowe przepisy zabraniają firmom farmaceutycznym wręczania prezentów personelowi medycznemu lub pacjentom.

Projekt usuwa wątpliwości, co do zakresu działalności innej niż lecznicza, jaką może wykonywać podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą. Przewidziano, iż będzie mógł on prowadzić każdą działalność, nie tylko gospodarczą, o ile przewiduje to jego statut. Zatem jednoznacznie możliwe będzie prowadzenie np. działalności oświatowej, która nie jest działalnością gospodarczą. Takiej samej zmiany dokonano w zakresie działalności, jaka może być prowadzona w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem, iż nie jest ona uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Jednocześnie w MZ trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o działalności leczniczej. Projekt poselski został zgłoszony, gdyż resortowy nie wszedłby w życie przed 1 lipca.

Ustawa o działalności leczniczej, dotyczy m.in. przekształceń szpitali w spółki; była kluczową ustawą rządowego pakietu zdrowotnego, przygotowanego przez b. minister zdrowia Ewę Kopacz. Ustawa nie wprowadziła obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych z 2008 r. zakładał, że miały być one przekształcone obligatoryjnie). Zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji. Ustawa o działalności leczniczej uniemożliwia tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz), z wyjątkiem przypadku powstania nowego zakładu w drodze połączenia co najmniej dwóch innych. Oznacza to, że nowo powstałe szpitale będą musiały być spółkami. (PAP)

pro/ bos/ mag/