Za nowelą opowiedziało się 385 posłów, przeciw był jeden, a 38 wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej (która weszła w życie 1 lipca 2011 r., a 1 lipca br. mija okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów) został zgłoszony przez grupę posłów PO i jest zbieżny z projektem, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia (jest w trakcie konsultacji społecznych, jednak nie miał szans na wejście w życie przed 1 lipca). Podobną nowelę zgłosiło PiS, ale komisja zdrowia jako wiodący wybrała projekt PO.

Instytucje prowadzące hospicja zgłaszały, że od 1 lipca nie będą mogły legalnie współpracować z wolontariuszami ani korzystać z pieniędzy pochodzących z darowizn oraz z 1 proc. podatku, ponieważ w myśl ustawy placówki medyczne będą traktowane tak, jak instytucje prowadzące działalność gospodarczą.

Zgodnie z nowelizacją organizacje pożytku publicznego mają nie być objęte przepisami o prowadzeniu działalności gospodarczej, co oznacza, że nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa. W ocenie autorów ustawy powinno to rozwiać wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów w sprawie hospicjów.

W noweli przewidziano także, iż ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych ma być obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2014 r. (początkowo miało obowiązywać od 1 lipca br.). Dodatkowe polisy są konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie. Suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 300 tys. zł (z uwagi na to, że jest to maksymalna wysokość świadczenia w przypadku śmierci pacjenta) i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka, która wynosi nie mniej niż 1 tys. zł.

Posiadanie przez szpital certyfikatu akredytacyjnego powodowałoby zmniejszenie sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego o 10 proc. Certyfikat akredytacyjny ma obecnie 106 szpitali. W ustawie zaproponowano możliwość zawierania umów ubezpieczenia z udziałem własnym szpitala, nie wyższym niż 50 proc. sumy ubezpieczenia.

Wprowadzono także zapisy umożliwiające szpitalom, hospicjom, ambulatoriom, placówkom opiekuńczym przyjmowanie darowizn w postaci leków (zakazywała tego ustawa refundacyjna). Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej zabrania firmom farmaceutycznym wręczania prezentów personelowi medycznemu lub pacjentom.

Większość szpitali do tej pory nie wykupiła ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Dyrektorzy lecznic podkreślali w rozmowach z PAP, że koszty dodatkowej polisy są poważnym obciążeniem finansowym; średnio to kilkaset tys. zł. Zaznaczali też, że oczekują na uchwalenie noweli ustawy o działalności leczniczej. Z kolei ci, którzy wykupili już ubezpieczenie, zwracali uwagę, że zrobili to z obawy przed wykreśleniem z rejestru podmiotów medycznych.

Ustawa o działalności leczniczej dotyczy m.in. przekształceń szpitali w spółki; była kluczową ustawą rządowego pakietu zdrowotnego, przygotowanego przez b. minister zdrowia Ewę Kopacz. Ustawa nie wprowadziła obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych z 2008 r. zakładał, że miały być one przekształcone obligatoryjnie). Zgodnie z przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji. (PAP)