Zapewnienie uznania za wykonywanie zawodu pielęgniarki również nauczania przez pielęgniarkę innych zawodów medycznych, w których programach kształcenia wymagany jest udział pielęgniarki i położnej proponuje wniesiony w dniu 12 czerwca 2015 r. projekt nowelizujący między innymi ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej.

Projekt proponuje również usunięcie wątpliwości interpretacyjnych przy stosowaniu przepisów dotyczących powrotu do wykonywania zawodu przez pielęgniarkę po okresie dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pielęgniarka musi zawiadomić w takim przypadku właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz odbyć odpowiednie szkolenie. Wątpliwości dotyczą między innymi dnia, od którego należy liczyć okres niewykonywania zawodu oraz czy czas trwania przeszkolenia pod nadzorem opiekuna zalicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki (położnej), czy też nie. W projekcie zaproponowano, aby okres przeszkolenia wliczał się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, zaś okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczynał się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie rozwiązania, aby odbycie stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym było uznane za równoznaczne z odbyciem szkolenia. Dzięki czemu czas szkoleń cudzoziemca, który zamierza wykonywać zawód na stałe albo na czas określony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skróci się do nie więcej niż 6 miesięcy. Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie cudzoziemców, którzy mają zamiar podjąć wykonywanie zawodu po przerwie, która trwa łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat przed przeniesieniem się na terytorium Polski.

Projekt ustawy nowelizującej proponuje również zmianę w zakresie weryfikacji kwalifikacji językowych cudzoziemców, zgodnie z którą poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez państwową komisję egzaminacyjną było dokumentem poświadczającym umiejętności językowe cudzoziemca. Ponadto cudzoziemcowi mogłoby być przyznane prawo do wykonywania zawodu na stałe lub na czas określony jeżeli jest:

- obywatelem państwa trzeciego posiadającym zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

- cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.);

- cudzoziemcem, któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.

Obecnie jedynym tytułem uprawniającym do pobytu na terenie naszego kraju, który pozwala na ubieganie się o przyznanie prawa wykonywania zawodu jest zezwolenie na pobyt stały.

Projekt ustawy nowelizującej ma przywrócić zapis uprawniający osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną lub pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej do uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Dotychczasowe przepisy nie przewidują możliwości uzyskania duplikatu dokumentu "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki", "Prawo wykonywania zawodu położnej", "Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki", "Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej". W związku z częstym występowaniem problemów natury praktycznej w przypadku ich utraty, projekt wprowadza rozwiązania umożliwiające wystawienie duplikatu takiego dokumentu na wniosek pielęgniarki lub położnej.

Kolejna zmiana proponowana przez projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.) - dalej u.z.z.p., ma wprowadzić ograniczenie czasu trwania kadencji członka Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych do dwóch następujących po sobie kadencji. Projekt proponuje również doprecyzowanie przepisów, iż niezależnie od wymiaru urlopu szkoleniowego, o którym mowa w art. 61 ust. 1 u.z.p.p., wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej podejmującej kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę wynosił do 6 dni roboczych.

Zakłada się, iż projekt ustawy nowelizującej miałby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 17 czerwca 2015 r.