26 listopada 2014 r. Sejm zajął się w pierwszym czytaniu senackim projektem nowelizacji ustawy Kodeks karny wykonawczy, dotyczącym obecności funkcjonariusza podczas badań lekarskich skazanego. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji.

Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2014 r. sygn. akt K 22/10. W wyroku tym Trybunał uznał, że nakazanie obecności funkcjonariusza podczas udzielania świadczenia zdrowotnego również osobom pozbawionym wolności, co do których nie jest to konieczne oraz brak przesłanek uzasadniających odstąpienie od tego nakazu jest niezgodne z konstytucją.

Zdaniem Trybunału prywatność jednostki, tam gdzie jest to możliwe, powinna być chroniona w imię fundamentalnej wartości konstytucyjnej, jaką jest godność człowieka.

Zgodnie z senacką propozycją nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) wykonawczego funkcjonariusz, który nie wchodzi w skład personelu medycznego, nie będzie mógł być obecny podczas udzielania skazanemu świadczeń zdrowotnych. Ta zasada nie będzie obowiązywać w przypadku niebezpiecznych skazanych lub gdy asysta funkcjonariusza jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa członka personelu medycznego.

Uzasadnienie projektu przedstawił senator Bohdan Paszkowski. Decyzją Izby projekt trafi do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 27 listopada 2014 r.