Jest to alternatywna, względem możliwości finansowania świadczeń na podstawie umów zawieranych z NFZ, forma zaspokajania potrzeb zdrowotnych ludności kraju, szczególnie na szczeblu lokalnym. W ramach realizacji powyższego celu jednostka samorządu terytorialnego, a zatem gmina, powiat lub województwo, może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane.

Nowe przepisy to art. 9a i 9b ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Finansowanie świadczeń przez JST ma być uzupełnieniem realizacji świadczeń gwarantowanych, których umowa z NFZ już nie obejmie (finansowanie przez samorząd terytorialny zaczyna się dopiero od momentu wyczerpania kwoty finansowania, którą przewidywała umowa z NFZ, a która została wyczerpana, czyli w obszarze tzw. „nadlimitów”). Takie rozwiązanie ma niwelować zjawisko limitowania świadczeń gwarantowanych, szczególnie w rejonach o szczególnym profilu mieszkańców (więcej seniorów, etc.). 

Rozwiązanie wprowadzone nowymi przepisami ma jednak póki co charakter tylko potencjalny, JST mogą, ale nie muszą z niego skorzystać. Uzależnione to będzie w ich przypadku od założeń lokalnej polityki samorządowej, jak i od środków pieniężnych, jakie JST posiada, gdyż nowe regulacje nie przewidują dodatkowego mechanizmu dofinansowywania JST w tym zakresie.

 [-OFERTA_HTML-]