Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił sytuację osób starszych w systemie ochrony zdrowia, wskazując, że jednym z najistotniejszych problemów opieki nad seniorami jest stały wzrost zapotrzebowania na świadczenia lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i opiekuńcze związane ze starzeniem się Polaków. Ponadto zaznaczył, że brakuje także personelu i placówek świadczących usługi medyczne i pielęgniarsko-opiekuńcze.

Obowiązkowe konsultacje geriatryczne

Rzecznik poruszył temat tworzenia geriatrycznych oddziałów rehabilitacyjnych. Mówił również o obowiązku wprowadzenia konsultacji geriatrycznej w przypadku hospitalizowania osoby w podeszłym wieku na oddziale innym niż geriatryczny. Postulował również o wprowadzenie w życie standardów opieki geriatrycznej, które kompleksowo opisywałyby rozwiązania w służbie zdrowia kierowane do osób starszych. Zdaniem Rzecznika system opieki geriatrycznej powinien dążyć do modelu, w którym osoba starsza i niepełnosprawna po pobycie w szpitalu byłaby objęta rehabilitacją geriatryczną, a następnie płynnie powróciła do swojego domu. Dzięki temu poprawiłby się stopień samodzielności seniorów, a opiekujące się nimi rodziny otrzymywałyby pomoc.

Geriatria obowiązkowa na studiach medycznych

Bartłomiej Chmielowiec rekomendował również zmianę programu nauki na studiach medycznych. W jego opinii przedmioty geriatria i gerontologia powinny być obowiązkowe i kończyć się egzaminem. Zaproponował także wprowadzenie zajęć dotyczących umiejętności skutecznego komunikowania się personelu medycznego z pacjentami i ich bliskimi.