Rzecznik podkreśla, że placówki medyczne udzielają tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nie listy oczekujących.

W praktyce oznacza to, że  świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia pacjenta.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, a jej zapisy rozszerzyły regulacje zawarte w art. 47c ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Artykuł ten nadaje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach  kobietom w ciąży, pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadającym zaświadczenie od właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz pacjentom, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” a także  inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.

Nowelizacja przepisów rozszerzyła to uprawnienia na osoby, o których mowa w pkt 1 i 2, niezależnie czy zajście w ciążę czy też urodzenie dziecka nastąpiło przed czy też po wejściu w życie omawianej ustawy.

Źródło: www.bpp.gov.pl