Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do ministra zdrowia w sprawie bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną oraz w sprawie sposobu finansowania tych świadczeń.

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) - dalej u.w.t.p.a. (art. 23 ust. 1 u.w.t.p.a.) członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, dotknięci następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną, uzyskują w podmiotach leczniczych oferujących leczenie odwykowe oraz w wojewódzkich ośrodkach terapii uzależnienia i współuzależnienia świadczenia zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki. Za świadczenia te od wymienionych osób nie pobiera się opłat.

Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także zasady i tryb finansowania tych świadczeń określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581) - dalej u.ś.o.z.

Zgodnie z art. 12 pkt 2 u.ś.o.z., do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo jedynie osoby uzależnione od alkoholu. Rzecznik Praw Pacjenta zauważył w przepisach brak określenia uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego członkom rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez osoby uzależnione, które to świadczenia przysługują im bezpłatnie z art. 23 ust. 1 u.w.t.p.a.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia o przedstawienie stanowiska w tej sprawie i podjęcie stosownych działań legislacyjnych w tym zakresie. Minister przyznał, iż przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pomijają osoby, o których mowa w art. 23 ust. 1 u.w.t.p.a. Minister zaznaczył również, że intencją ustawodawcy formułującego treść art. 23 u.w.t.p.a. było zapewnianie dostępu do nieodpłatnej pomocy w zakresie redukowania skutków problemów alkoholowych doświadczanych przez członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu – co jest istotnym elementem prowadzonej polityki antyalkoholowej.

Minister poinformował również, że zostaną podjęte działania legislacyjne mające na celu rozważenie możliwości zapewnienia członkom rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, bezpłatnych świadczeń zdrowotnych we właściwym zakresie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 11 maja 2015 r.