Prowadziło to do stałego pogarszania się sytuacji finansowej placówek realizujących opiekę psychiatryczną nad dziećmi i młodzieżą. Wśród nich znalazły się czołowe, wyspecjalizowane placówki psychiatrii, neuropsychiatrii, leczenia nerwic, autyzmu.

Rzecznik podkreślił również, że dalsze utrzymywanie niskich wycen skutkować może wypowiedzeniem wielu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a w konsekwencji ograniczeniem sprawowania opieki psychiatrycznej. Groźba zaprzestania realizacji świadczeń przez szeroką grupę placówek jest równoznaczna z istotnym utrudnieniem w dostępie do świadczeń i wydłużeniem czasu oczekiwania na ich realizację. Taka sytuacja może prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego najmłodszych pacjentów oraz tragicznych w skutkach konsekwencji.