Trudności te związane są między innymi z niezapewnieniem przez szpitale właściwych warunków do pobytu rodzica przy łóżku dziecka, wysokości pobieranych przez podmiot leczniczy opłat za pobyt rodziców lub osób bliskich przy dziecku, a także z wprowadzaniem przez szpitale ograniczeń godzinowych odwiedzin, bez uwzględniania wieku i potrzeb dzieci znajdujących się na oddziale.

- Obecność rodzica i jego opieka wpływa na niwelowanie strachu i obaw dziecka związanych z pobytem w szpitalu. Jest również niezwykle ważna w przypadku dzieci przewlekle i terminalnie chorych. Opieka ta oraz możliwość kontaktu dziecka z osobami bliskimi jest gwarantowana małym pacjentom przepisami art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – zauważa Marek Michalak.

Rzecznik wystąpił do ministra zdrowia o przedstawienie stanowiska w tej sprawie jak również o podjęcie działań leżących w kompetencji resortu zdrowia, mających na celu weryfikację tych problemów.

W lutym 2017 roku Rzecznik wystąpił do ministra zdrowia z prośbą o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych w zakresie pobierania opłat za realizację uprawnień wynikających z tych przepisów.

Rzecznik rekomendował wówczas, aby wprowadzone zmiany zwalniały rodziców z konieczności ponoszenia kosztów realizacji tego uprawnienia. Wówczas minister zdrowia nie podzielił stanowiska Rzecznika o potrzebie tych zmian.

Źródło: www.brpd.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]