- W ramach proponowanych zmian w ustawie będę chciał skoncentrować się przede wszystkim na wzmocnieniu uprawnień mojego urzędu – mówi Bartłomiej Chmielowiec.

Obecnie Rzecznik Praw Pacjenta ma między innymi możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia aktów prawa i przedstawiania własnych projektów legislacyjnych Prezesowi Rady Ministrów czy też ministrowi zdrowia. Może także brać udział w sprawach sądowych dotyczących praw pacjenta na prawach przysługujących prokuratorowi, ale tylko w postępowaniach cywilnych.

- Takiego uprawnienia nie ma jednak w postępowaniu sądowo-administracyjnym. A jest to bardzo istotny obszar, dlatego będę zabiegał o zwiększenie tych uprawnień aby jeszcze skuteczniej chronić prawa pacjenta - wyjaśnia Rzecznik.

Bartłomiej Chmielowiec zapowiada także, że będzie zabiegał o wprowadzenie przepisów w postaci kary finansowej dla placówki medycznej, która mimo interwencji Rzecznika systematycznie narusza prawa pacjenta.

- Myślę, że takie narzędzie skutecznie wymusi zmianę pewnych zachowań oraz wdrożenie w podmiocie medycznym zalecanych przez Rzecznika działań naprawczych - mówi.

Bartłomiej Chmielowiec zapowiada także zdefiniowanie w przepisach roli organizacji pozarządowych działających w obszarze praw pacjenta.

- Dotychczas w żadnej obowiązującej ustawie nie zdefiniowano pojęcia "organizacja pacjencka". Ponadto w żadnym akcie prawnym nie zostały określone uprawnienia tych organizacji. Osobiście bardzo sobie cenię współpracę z organizacjami pozarządowymi. Uważam, że głos organizacji i ich postulaty powinny być bardziej słyszalne. Chciałbym rozdział naszej ustawy poświęcić roli organizacji pozarządowych działających w systemie ochrony zdrowia. Dlatego zaprosiłem przedstawicieli trzeciego sektora do konsultacji nad przygotowywanym przeze mnie projektem nowelizacji wspomnianej ustawy – mówi Rzecznik.

Rzecznik zapowiada również wzmocnienie realizacji praw samych pacjentów.

- Po wstępnej analizie na podstawie zgłoszeń pacjentów wiem, że problemem jest przestrzeganie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego pacjentów, w tym prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej wobec pacjentów. Istotnym problemem jest również prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, zwłaszcza dostępu do dokumentacji osób uprawnionych. Jednym z obszarów, który wymaga takich zmian jest problematyka udostępniania dokumentacji medycznej rodzinom zmarłych pacjentów –mówi Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik podkreśla, że rodziny napotykają na przeszkody prawne, które wynikają z konstrukcji przepisów i ta sprawa jest aktualnie przedmiotem analizy. Zapowiada też, że będzie dążył do uporządkowania kwestii związanych z rolą Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

- Uważam, że ten obszar działalności Rzeczników powinien być regulowany ustawą a nie aktem niższego rzędu jakim jest rozporządzenie – dodaje Chmmielowiec.

 [-DOKUMENT_HTML-]

- Moim celem jest działanie na rzecz praw pacjentów i poprawy działania systemu opieki zdrowotnej. Proponowane zmiany wymagają zaangażowania i wspólnej pracy z organami administracji państwowej, samorządami zawodów medycznych i organizacjami pacjenckimi. Myśl, że wspólnie uda się wypracować rozwiązania, które będą satysfakcjonujące oraz możliwe do przyjęcia dla wszystkich stron systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju – mówi Rzecznik Praw Pacjenta.

 [-OFERTA_HTML-]