Jedną z ważniejszych przyjętych zmian jest możliwość włączenia pediatrów i internistów do systemu podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z projektem oprócz lekarzy rodzinnych, także lekarze pediatrzy i lekarze interniści będą mogli udzielać świadczeń zdrowotnych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Chodzi o to, aby przede wszystkim dzieci zyskały większy dostęp do lekarza pediatry w ramach POZ.

Warunkiem udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy internistów i pediatrów będzie wymóg ich udzielania w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Jeżeli lekarze pediatrzy i interniści nie zostaną włączeni do podstawowej opieki zdrowotnej może pojawić się problem z zastąpieniem lekarzy, którzy obecnie udzielają świadczeń w POZ, ponieważ ok. 20 proc. z nich jest w wieku powyżej 60 lat.
Przyjety projekt zakłada również wprowadzenie – dodatkowo – deklaracji wyboru świadczeniodawcy, tak aby złożona przez pacjenta deklaracja wyboru: lekarza, pielęgniarki i położnej (podstawowej opieki zdrowotnej) – nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez te osoby. W praktyce pacjent będzie nadal wybierał lekarza, pielęgniarkę, położną (wskaże konkretną osobę), ale będzie to jednocześnie wybór świadczeniodawcy, u którego taka osoba pracuje. Rozwiązania te poprawią pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a świadczeniodawcom ułatwią zarządzanie i rozliczanie usług z NFZ.

Wprowadzona zostanie możliwość złożenia deklaracji wyboru: świadczeniodawcy oraz lekarza, pielęgniarki i położnej w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie w ciągu roku kalendarzowego będzie można 3 razy bezpłatnie zmienić: świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej (obecnie 2 razy). Chodzi o zmniejszenie ograniczeń w wyborze świadczeniodawców i personelu medycznego oraz zwiększenie swobody w ich zmianie.

Kolejna zmiana ma ułatwić dzieciom dostęp do lekarzy specjalistów, w przypadku gdy wynik badań przesiewowych (mających na celu wykrycie wad wrodzonych), wykonywanych u dzieci do pierwszego roku życia, będzie pozytywny (nieprawidłowy). Dziecko, u którego stwierdzono taki wynik, będzie kierowane do lekarza specjalisty niezwłocznie bez konieczności wystawiania skierowania do poradni specjalistycznej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.