Rząd nie poparł poselskiej propozycji Prawa i Sprawiedliwości co do nowelizacji ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt wpłynął do Sejmu 29 listopada ub. roku, a 22 stycznia br. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia.

W projekcie posłowie zaproponowali przekazywanie połowy środków ze składek na Fundusz Pracy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem posłów, jeden z celów FP, jakim jest aktywizacja zawodowa, ma ścisły związek ze stanem zdrowia społeczeństwa. Uważają, że aktywizować można osoby, których stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy.

Wysokość składki na FP jest ustalana w ustawie budżetowej, obecnie wynosi ona 2,45 proc. podstawy wymiaru. Podstawa wymiaru składki na FP jest taka sama jak podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2008 przychody FP ze składek wg ustawy budżetowej wyniosą 7.752,6 mln zł. Projektowany regulacja zwiększyłaby przychody NFZ w roku 2008 o 3.876,3 mln zł.

źródło: Medycyna Praktyczna Online, 11 marca 2008 r.