Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów Zdrowia w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia ma określić katalog działań podejmowanych przez administrację publiczną mającą na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z uzasadnieniem program zakłada:
1) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym poprzez:
a) upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej realizowanego poprzez działalność centrów zdrowia psychicznego,
b) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
c) aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) skoordynowanie różnych form opieki i pomocy;
2) prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi:
a) opracowanie ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawienia wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi w mediach,
b) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) w zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach Programu:
a) unowocześnienie i poszerzenie zastosowania systemów statystyki medycznej na potrzeby monitorowania Programu,
b) ocenę skuteczności realizacji programu.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dnie następującym po dniu ogłoszenia.