Rzecznik przypomina także, że szpitalny oddział ratunkowy  to wyodrębniona komórka organizacyjna szpitala, w której personel medyczny udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba taka na SOR zgłosiła się sama, czy została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego.
Każdy pacjent powinien być przyjęty na SOR niezależnie od miejsca zamieszkania. Jednakże, jak podkreśla Rzecznik w komunikacie, SOR jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Udzielanie świadczeń przez ten oddział polega na wstępnej diagnostyce oraz na podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych. 

Natomiast po zdiagnozowaniu i ustabilizowaniu funkcji życiowych pacjent jest przekazywany do dalszego leczenia, na przykład na inny oddział szpitalny. W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego w innej specjalistycznej placówce i zapewnia transport sanitarny.

„Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego oznacza stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Ocena, czy w danej sytuacji u pacjenta występował stan nagły, należy do lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego, a stan zdrowia powinien zostać odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta” czytamy w komunikacie Rzecznika.

Rzecznik przypomina także, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje go natychmiast ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. W szczególności powodem odmowy udzielenia świadczenia  zdrowotnego nie mogą być kwestie organizacyjne, takie jak na przykład. brak lekarza czy system dyżurów specjalistycznych, zgodnie z którym dany podmiot nie pełni go w danym dniu.

Natomiast w sytuacji, gdy pacjentowi przysługuje zwolnienie lekarskie lub skierowanie na badania lub do poradni specjalistycznej, wystawia je lekarz, który zbadał pacjenta i ocenił jego stan zdrowia. Druk taki powinien zostać wystawiony nie później niż w dniu wypisania pacjenta ze szpitala.

Źródło: www.bpp.gov.pl