Rzecznik stwierdził, że uzyskania przez niego odpowiedź ministra zdrowia nie zawiera stanowiska dotyczącego tych zastrzeżeń. 

Z uzyskanych wyjaśnień wynika natomiast, że Ministerstwo Zdrowia sankcjonuje postępowanie konsultanta krajowego, które w opinii Rzecznika jest pozbawione podstaw prawnych. 

Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie przewidują udostępnienia dokumentacji medycznej lekarzom odbywającym specjalizację oraz konsultantowi krajowemu, a tym bardziej innym osobom związanym ze specjalizacją lekarzy, w celu uwiarygodnienia dokumentacji dotyczącej przebiegu i realizacji specjalizacji w zakresie samodzielnie wykonywanych przez specjalizującego się operacji i zabiegów operacyjnych. 

Czytaj: Lekarze apelują o możliwość zmiany specjalizacji w ramach rezydentury >>>

Żądanie Konsultanta Krajowego nie znajduje również oparcia w przepisach rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że w świetle przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów powołanego rozporządzenia, a także przepisów ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia powstaje także wątpliwość co do umocowania konsultanta krajowego do opisanego działania w zakresie dookreślenia obowiązków lekarzy w sprawie dokumentowania odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się ponownie o rozważenie podnoszonej sprawy i podjęcie działań w kierunku zapewnienia respektowania obowiązujących przepisów prawa i praw pacjenta.