Prof. Irena Lipowicz pisze, że w toku badania sprawy indywidualnej dotyczącej nadmiernej wysokości pobieranej opłaty ujawnił się problem natury generalnej - braku podstaw prawnych do wprowadzenia przez Naczelną Radę Aptekarską odpłatności za wydawanie wymienionych zaświadczeń. W listopadzie 2011 r. RPO przedstawiła problem sekretarzowi stanu w Ministerstwie Zdrowia.  W odpowiedzi, otrzymała wyjaśnienie z dnia 24 stycznia 2012 r. podsekretarza stanu Andrzeja Włodarczyka, wskazujące na podstawę prawną w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), pobierania opłaty skarbowej za wydanie przez Naczelną Radę Lekarską zaświadczenia, o którym mowa w art. 4g ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108 ze zm.).
- Z przykrością informuję, że powyższej odpowiedzi nie sposób uznać jako wyjaśnienie problemów podnoszonych w powołanym wystąpieniu, zwłaszcza, że treść tego pisma w żaden sposób nie odnosi się do legalności pobierania przez Naczelną Radę
Aptekarską opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje polskiego farmaceuty, na podstawie uchwały Nr IV7 38 / 2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie odpłatności za wydanie zaświadczeń poświadczających posiadanie kwalifikacji
farmaceuty wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej. W świetle § 1 tej uchwały, „tytułem zwrotu kosztów związanych z wydaniem zaświadczenia określonego w art. 2 b ust. 2 pkt 1 do 3 ustawy, w razie nie otrzymania dotacji na ten cel, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w złotych polskich o równowartości 100 euro" - czytamy w pismie Rzecznika z 8 lutego br..
Zdeaniem RPO, nie wnikając w istotę opłaty skarbowej, nie sposób podzielić zaprezentowanego poglądu, że Naczelna Rada Aptekarska pobiera opłatę skarbową za wydanie omawianego zaświadczenia, skoro podstawę prawną żądania opłaty stanowi uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej, a nie przepisy ustawy o opłacie skarbowej, które ustalają wysokość tej opłaty.
W związku z tym Rzecznik, zwraca się do ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w omawianej sprawie oraz rozważenie potrzeby podjęcia działań w kierunku wyeliminowania z obrotu prawnego wymienionej uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej.