Z dniem 9 marca 2013 r. utraciły moc przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią. Brak rozporządzeń uniemożliwia wykonywanie przez Policję zadań z zakresu realizacji ustawy o ochronie osób i mienia, w szczególności weryfikację stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników ochrony, a także wydanie licencji pracownika ochrony.

Wątpliwości Rzecznika w tym kontekście wzbudził komunikat na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którym do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych pracowników ochrony będzie odbywać się na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 8 marca 2013 r. Zdaniem Rzecznika, komunikat ten jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą legalizmu i stanowi błędną próbę przedłużenia obowiązywania rozporządzenia, które utraciło moc prawną.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o pilne podjęcie prac związanych z wydaniem nowego rozporządzenia.

Źródło: www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl