Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji o przyczynach opóźnień oraz dalszych działaniach resortu zdrowia w sprawie nowych uprawnień pielęgniarek i położnych. Będą one miały prawo od 1 stycznia 2016 r. do wystawiania recept, zleceń na wyroby medyczne i skierowań na badania. Jednak z powodu braku przepisów wykonawczych, będzie to praktycznie niemożliwe.

Rozporządzenia ministra zdrowia wykonujące ustawę nowelizującą zostały wydane z dużym opóźnieniem, co utrudnia właściwe przygotowanie pielęgniarek i położnych do realizacji omawianych zadań.

Nie uruchomiono w stosownym czasie możliwości odbycia kursu specjalistycznego będącego warunkiem realizacji nowych uprawnień, ani nie zabezpieczono na ten cel wystarczających środków finansowych. Oznacza to, że nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych nie mogą być wdrażane w ustawowym terminie, czyli od 1 stycznia 2016 roku.

Pielęgniarki i położne uzyskały prawo do wystawiania od 1 stycznia 2016 roku recept na niektóre leki, zleceń na określone wyroby medyczne i skierowań na badania diagnostyczne. Wprowadzone zmiany w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.) mają usprawnić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej oraz poprawić dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2015 r.