Jednym z priorytetów Rzecznika Praw Obywatelskich jest ochrona praw osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną. Rzecznik szczególnie monitoruje sytuację takich osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Podczas badania spraw przez Rzecznika pojawił się problem pobytu w zakładzie karnym osób, które były poczytalne w momencie popełnienia czynu zabronionego, ale choroba psychiczna ujawniła się u nich w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Według przepisów kodeksu karnego wykonawczego sąd udziela przerwy w karze z powodu choroby psychicznej do czasu ustania przeszkody. Rzecznik podkreśla jednak, że obecnie brakuje podstaw prawnych do umieszczenia osoby, której sąd udziela przerwy w karze z powodu choroby psychicznej, w zakładzie psychiatrycznym, który dysponuje odpowiednim poziomem zabezpieczenia (dającym gwarancję społeczeństwu, że taka osoba nie ucieknie).

Rzecznik postuluje  stworzenie podstaw prawnych, które dadzą możliwość umieszczenia takich osób w zakładach, gdzie prowadzona jest internacja (wykonywane są środki zabezpieczające). Z postulatem uregulowania tej kwestii Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia.

23 maja 2017 roku minister zdrowia odpowiedział, że opisane przez Rzecznika problemy wynikają z braku w kodeksie karnym wykonawczym precyzyjnych rozwiązań regulujących zagadnienie przerwy w karze i poddania się odpowiedniemu leczeniu w wypadku choroby psychicznej.

 [-OFERTA_HTML-]

Minister podkreślił, że leczenie osób chorych psychicznie, którym udzielona jest przerwa w karze, w ogólnodostępnych szpitalach psychiatrycznych, czy oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnodostępnych, nie jest możliwe – głównie z uwagi na brak rozwiązań służących zagwarantowaniu odpowiedniego bezpieczeństwa.

Natomiast zakłady psychiatryczne, gdzie wykonuje się środki zabezpieczające (internację), osiągnęły maksymalną pojemność. Zdaniem ministra wyklucza to zatem ich wykorzystanie jako miejsc odbywania przerwy w karze. Stąd do czasu przyjęcia nowych rozwiązań prawnych, minister zdrowia uznał za zasadne kierowanie takich osób na leczenie w penitencjarnych zakładach psychiatrycznych.

Rzecznik zapowiedział, że będzie kontynuował korespondencję w tej sprawie z resortem sprawiedliwości.

Źródło: www.rpo.gov.pl