RPO chce zmian prawnych w zakresie granicy wieku dla pełnienia funkcji kierownika apteki
\\

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne, określającej granicę wieku dla pełnienia funkcji kierownika apteki.

13 listopada br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska co do możliwości zmian legislacyjnych w kwestii granicy wieku dla pełnienia funkcji kierownika apteki (sygn.: RPO/678657/11/V/1018.7 RZ).

Na tle badanej sprawy pojawił się problem natury generalnej, dotyczący regulacji art. 88 ust. 2 i 3 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którą, kierownikiem apteki może być farmaceuta, który nie przekroczył 65 roku życia i ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, wydaną na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii okręgowej izby aptekarskiej, prowadzącemu aptekę, który ukończył 65 lat, okres pełnienia funkcji może być przedłużony do 70 roku życia. Wobec zmian wieku emerytalnego, którego granica wynosić będzie co najmniej 67 lat (zgodnie z art. 1 pkt 5 lit. b ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, której przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.), rozwiązanie zawarte w art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne należy uznać za niedostosowane do realiów społeczno-ekonomicznych, a także do wymogów systemu prawa.

Pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich w tej kwestii jest zbieżny ze stanowiskiem Naczelnej Izby Aptekarskiej, która zaproponowała zmianę brzmienia art. 88 ust. 2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne w kierunku zmierzającym do dostosowania granicy wieku kierownika apteki do nowego powszechnego wieku emerytalnego oraz uzależnienia dalszego sprawowania funkcji od stanu zdrowia farmaceuty oraz opinii samorządu aptekarskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska co do możliwości zmian legislacyjnych w kwestii granicy wieku dla pełnienia funkcji kierownika apteki.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 19 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 19 listopada 2012 r.