Rzecznik podkreśla, że dotychczasowe działania interwencyjne, profilaktyczne i edukacyjne w obszarze ochrony zdrowia są rozproszone i nie przynoszą oczekiwanego rezultatu w postaci zachowania pełnej abstynencji przez ciężarne.

Kwestia ta była między innymi przedmiotem korespondencji Rzecznika z Ministerstwem Zdrowia, jednak z wyjaśnień przekazanych przez resort wynika, że brak jest uregulowań tej kwestii w ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w ustawie z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rzecznik podkreśla, że brakuje regulacji prawnych w zakresie wsparcia rodzin, które zwracałyby uwagę na problem uzależnienia kobiet w ciąży w kontekście dostępu do świadczeń pomocowych, między innymi świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego czy programu „Za życiem”.

„Jest to jaskrawy przykład obniżenia standardu ochrony gwarantowanych przez Konstytucję praw podstawowych poprzez pozbawienie dziecka prawnej ochrony” – alarmuje RPO.

 [-DOKUMENT_HTML-]

W ocenie Rzecznika konieczne jest podjęcie szerszej międzyresortowej debaty w celu wypracowania kompleksowych rozwiązań na rzecz realizacji fundamentalnych praw dziecka do życia i ochrony zdrowia. Także jak najszybsze ukształtowanie pozapenalnych unormowań w kwestii ograniczenia zjawiska uzależnienia wśród kobiet w ciąży powinno być jednym z priorytetów polityki prorodzinnej państwa.

„Życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela” – podkreśla Rzecznik, który zwrócił się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej z prośbą o przedstawienie stanowiska wobec sygnalizowanego problemu oraz podjęcie w tym zakresie skutecznych działań.

Źródło: www.rpo.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]