Nowe kody, które lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wypisując zlecenie powinien wpisać w odpowiednią rubrykę na zleceniu, składają się obecnie z dwóch części: litery i numeru wyrobu medycznego umieszczonego pod tą literą.

W związku z tym prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał w dniu 27 grudnia 2013 roku Zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 roku Nr 90/2013/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne. Na szczególną uwagę zasługują przepisy przejściowe, zamieszczone w § 21 Zarządzenia. Zgodnie z jego treścią w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku obowiązują wzory zleceń z okresu przez wejściem w życie nowych przepisów. Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (lekarz) obowiązana jest do wprowadzenia zmian w wystawianym w 2013 roku zleceniu oraz ich parafowanie (podpis, pieczątka).

www.bpp.gov.pl