Wśród ważniejszych zmian wprowadzonych w nowym rozporządzeniu znalazły się:

- uwzględnienie odpadów medycznych oznaczonych kodami 18 01 80* (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych) oraz 18 01 81 (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej inne niż wymienione w 18 01 80*);

- doprecyzowanie, że zarówno w miejscach powstawania, jak i magazynowania odpady gromadzi się uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku;

- rezygnacja z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych w miejscach powstawania;

- określenie, że czas gromadzenia odpadów w miejscu powstawania wynosi do 72 godzin, z wyłączeniem odpadów wysoce zakaźnych, które mogą być przechowywane w miejscu powstawania nie dłużej niż 24 godziny;

- rozszerzenie przepisów o możliwość zbierania wszystkich odpadów medycznych w miejscach powstawania dodatkowo do pojemników;

- wprowadzenie dodatkowo wymogu oznakowania worków i pojemników do odpadów medycznych o datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), godzinę zamknięcia oraz nazwę wytwórcy odpadów medycznych;

- wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących oznakowania pojemników, stanowiących zewnętrzne opakowania, w których są przechowywane wysoce zakaźne odpady medyczne;

- wprowadzenie wymogu wyposażenia pomieszczenia i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz;

- uszczegółowienie wymagań dotyczących możliwości utrzymania co najmniej higieny rąk bezpośrednio po wyjściu z magazynu zakaźnych odpadów medycznych, zarówno z pomieszczenia, jak i po wykorzystaniu urządzenia chłodniczego do magazynowania tych odpadów;

- wprowadzenie wymogu wydzielenia odrębnego miejsca do przechowywania czystych i zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej dla osób przebywających w miejscach magazynowania odpadów medycznych;

- sformułowanie wymagań dotyczących utrzymania miejsc wstępnego magazynowania odpadów medycznych na bieżąco w czystości oraz poddawania ich odpowiednio procesom mycia i dezynfekcji, w zależności od właściwości magazynowanych odpadów medycznych;

- złagodzenie regulacji w zakresie wstępnego magazynowania odpadów medycznych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, z uwagi na właściwości tych odpadów oraz niegenerowanie kosztów dla przedsiębiorców i innych podmiotów leczniczych. Umożliwi to wstępne magazynowanie tych odpadów z innymi odpadami, w tym niemedycznymi;

- wprowadzenie obowiązku określenia procedur dotyczących wszystkich etapów postępowania z odpadami medycznymi, których częścią są instrukcje dotyczące selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.

Okres dostosowawczy ustalono na 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Poprzednio obowiązujące rozporządzenie w sprawie postępowania z odpadami medycznymi utraciło moc 24 stycznia 2016 roku.