Odpowiedź

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 731) - dalej. r.k.z.o.l. określa sposób i tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego udzielających świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, zaś tryb kierowania i kwalifikowania świadczeniobiorców do świadczeń opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych, a więc również w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, określone jest w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. regulującym szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. Nr 150, poz. 736), które od 26 sierpnia 2012 r. zostanie zastąpione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 854).

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem § 1 r.k.z.o.l., rozporządzenie określa sposób i tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego, dokumentację wymaganą przy kierowaniu osób do zakładu opiekuńczego, w tym wzory: wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego, wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego oraz skierowania do zakładu opiekuńczego a także sposób ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczym. Co istotne, normodawca regulując wspomnianą wyżej materię, nie określił w sposób wyraźny jakie zakłady należy traktować jako zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Odnosząc powyższe ustalenie do treści sformułowanego pytania przypomnieć jednak należy, iż samo rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych wydane zostało na podstawie przepisu art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zaś fakt ten wydaje się przesądzać o zakresie stosowania jego przepisów. Zgodnie bowiem z przywoływanym art. 33a minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi co prawda w drodze rozporządzenia sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, dokumentację wymaganą przy kierowaniu osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, w tym wzory: wniosku o wydanie skierowania do zakładu, zaświadczenia lekarskiego oraz wywiadu pielęgniarskiego oraz sposób ustalania odpłatności za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, uwzględniając przy tym konieczność ujednolicenia trybu kierowania do zakładów oraz możliwość weryfikacji celowości skierowania do zakładów, to jednak cała przywoływana jednostka redakcyjna dotyczy przysługujących świadczeniobiorcy, i to na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, nie zaś świadczeń o charakterze psychiatrycznym.

Za przyjęciem tezy, zgodnie z którą rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych określa sposób i tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego wyłącznie w ramach świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych a nie w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, przemawia również treść zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. nr 65/2011/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Jak stanowi przepis § 10 cytowanego zarządzenia świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych realizowane są miedzy innymi w zakresie świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych oraz świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Zgodnie zaś z postanowieniami § 11 zarządzenia nr 65/2011/DSOZ, tryb kierowania i kwalifikowania świadczeniobiorców do świadczeń opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych (a więc również świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych oraz świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży) określone są w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. regulującym szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego. Przywoływane zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień nie odwołuje się w żadnym wypadku, ani do przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, ani też do przepisów obowiązującego do dnia 30 czerwca 2012 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265).

Uwzględniając powyższe przyjąć zatem należy, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych określa sposób i tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego udzielających świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, zaś tryb kierowania i kwalifikowania świadczeniobiorców do świadczeń opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych, a więc również w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, określone jest w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. regulującym szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego, które od 26 sierpnia 2012 r. zostanie zastąpione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 854).
 

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie