W ostatnim czasie można jednak zaobserwować przełamanie tego negatywnego trendu. Jego wyrazem jest rosnące zainteresowanie koordynacją i integracją opieki zdrowotnej. wielu międzynarodowych gremiów, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  czy Bank światowy.

Według autorki książki wyrazem tego zainteresowania są coraz liczniejsze prace zorientowane na kwestię koordynacji procesu dostarczania usług zdrowotnych. Samo tylko Biuro WHO ds. Umacniania Systemów Ochrony Zdrowia, z siedzibą w Barcelonie prowadzi  kilka projektów bezpośrednio bądź pośrednio związanych z tą tematyką. Źródła tych i podobnych projektów leżą w dążeniu do poszukiwania sposobów jednoczesnego osiągania kilku celów stawianych przed systemami opieki zdrowotnej, tj. stymulowania efektywności ekonomicznej, zapewniania sprawiedliwości społecznej w dostępie do opieki, podnoszenia skuteczności leczenia oraz uzyskania satysfakcji pacjentów, która w istocie jest głównym wyznacznikiem jakości funkcjonalnej.

Autorka szczególna wagę przykłada do zagadnienia jakości obsługi pacjenta w kontekście modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej, podkreślając, że jest ono słabo rozpoznane.
„Celem niniejszej monografii jest opracowanie koncepcji pomiaru i oceny jakości obsługi pacjenta w rozwiązaniu systemowym określanym mianem zintegrowanej opieki zdrowotnej.  Zaproponowane w przedsięwzięciu badawczym podejście metodyczne ma charakter relacyjny – uwzględnia bowiem jednocześnie perspektywy dwóch  kluczowych interesariuszy sektora zdrowia, tj. pacjenta w roli klienta systemu  ochrony zdrowia oraz usługodawcy, podejmującego decyzje alokacyjne (dotyczące zasobów materialnych, jak strumienie finansowe i kadrowe  danego  podmiotu leczniczego oraz jego zasobów niematerialnych, jak czas i energia  poświęcane na obsługę pacjentów)” – czytamy w opracowaniu.

Publikacja jest jedyną tego typu pozycją na rynku, w której kompleksowo omówiono zagadnienie integrowania procesu świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz obsługi pacjenta w modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Opracowanie zawiera:
•    przesłanki wprowadzania modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej,
•    uzasadnienie tego modelu z perspektywy teorii nauk ekonomicznych,
•    dyskusję nad metodami i narzędziami tytułowego rozwiązania,
•    nowatorskie, relacyjne ujęcie obsługi pacjenta,
•    propozycję modelu oceny jakości obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej.


Książka dostępna jest w Księgarni Profinfo.


Iga Rudawska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego; stypendystka programów DAAD, fundacji Dekabana oraz profesor wizytujący w University of Vitez (Bośnia i Hercegowina); jej zainteresowania naukowe obejmują głównie: ekonomiczne problemy funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, marketing usług opieki zdrowotnej, kształtowanie relacji rynkowych oraz metodykę pomiaru jakości usług; autorka ponad 150 publikacji naukowych, w tym kilku książek.