RM: przyjęcie tzw. pakietu kolejowego
\\

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z tzw. pakietem kolejkowym zmiany mają zwiększyć dostęp pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, do świadczeń opieki zdrowotnej, a także poprawić standardy opieki nad nimi. Będzie to polegało między innymi na wyodrębnieniu pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń z zakresu onkologii i stworzenie odrębnej listy, co ma przyczynić się do zmniejszenia czasu oczekiwania.

Dodatkowo wprowadzona zostanie karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, która zawierać będzie wszystkie informacje o przebiegu leczenia pacjenta, u którego istnieje podejrzenie, lub u którego rozpoznano nowotwór złośliwy. Karta stanie się własnością pacjenta i będzie dokumentowała cały proces leczenia. Będzie ona wydawana przez lekarza POZ w przypadku, gdy wskaźnik rozpoznawalności nowotworów będzie nie niższy, niż minimalny wskaźnik nowotworów. Kartę diagnostyki i leczenia będą wydawać również lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub szpital.

Projekt ustawy zakłada także zwiększenie roli lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz POZ określi czy konieczna jest wizyta pacjentów nowotworowych u specjalisty, bądź czy należy przeprowadzić niezbędne badania w ramach diagnostyki podstawowej. Jeśli zaistnieje podejrzenie nowotworu złośliwego, osoba ta zostanie skierowana do onkologa lub innego specjalisty. Zmiany zakładają także wprowadzenie możliwości wykonania całej diagnostyki, zarówno podstawowej jak i pogłębionej, w jednym podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Za leczenie będzie odpowiedzialny inny podmiot leczniczy lub konsorcjum podmiotów.

Listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego będą prowadzone w formie elektronicznej i mają być stale monitorowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ma to wyeliminować sytuacje, w których pacjenci wpisywali się na więcej niż jedną listę w celu otrzymania tego samego świadczenia. W przypadku zawinionego niezgłoszenia się pacjenta, zostanie on wykreślony z listy oczekujących.

Projektowana nowelizacja przywróci skierowania do okulisty i dermatologa, a także daje możliwość wypisania recepty bez konieczności osobistego przebadania pacjenta. Znając stan zdrowia z posiadanej dokumentacji medycznej, lekarz będzie mógł wypisać receptę na lek kontynuujący leczenie i przekazać ją osobie upoważnionej przez pacjenta.

Umowy zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia mają zostać wydłużone co najmniej do 5 lat w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i 10 lat w przypadku leczenia szpitalnego. Wprowadzony ma być również obowiązek sporządzania planów zakupów, dzięki czemu rozdysponowanie środków finansowych będzie jawne. Ma to poprawić efektywność wydawania środków publicznych. Taryfę świadczeń ma opracowywać (w miejsce Agencji Oceny Technologii Medycznych) powołana Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przy której działać będzie Rada ds. Taryfikacji.

Nowelizacja przewiduje utworzenie map potrzeb zdrowotnych, które będę się dzielić na mapy regionalne i ogólnopolskie. Dane pochodzące z analizy regionalnej określą sytuacje demograficzną i zdrowotną w odniesieniu do dostępnych zasobów i infrastruktury ochrony zdrowia, a także wskażą te obszary, które wymagają interwencji ze strony państwa. Mapa ogólnopolska dostarczy analogicznych danych, ale obejmować będzie inny zakres - dziedziny specjalistyczne. Mapy mają być tworzone co 5 lat.

Projekt ustawy o świadczeniach wprowadza także zmiany dotyczące powoływania i odwoływania Prezesa NFZ, dyrektorów oddziałów wojewódzkich oraz oddziałów wojewódzkich NFZ.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 12 czerwca 2014 r.

\
Data publikacji: 12 czerwca 2014 r.