Z raportu wynika też, że udział wydatków publicznych w całkowitych wydatkach na zdrowie w Polsce zmienił się w latach 2000-2014 tylko nieznacznie - z 70,03 procenta do 70,98 procenta (czyli o 0,95 pp). W tym czasie w krajach Unii wzrost ten wyniósł 1,21 pp. Natomiast udział prywatnych wydatków w całkowitych wydatkach na zdrowie w krajach unijnych obniżył się, ale bardzo nieznacznie. W tym czasie w Polsce udział prywatnych wydatków spadł z 30 procent do 23,46 procenta.

-  Najsilniejszy spadek miał miejsce w latach 2008-2011. Oznacza to, że prywatne wydatki na zdrowie są w Polsce bardzo silnie uzależnione od sytuacji na rynku pracy, a ta od koniunktury w gospodarce. Spadek zatrudnienia, wzrost bezrobocia, a tym samym spadek dochodów gospodarstw domowych przekłada się na „cięcie" wydatków. Analiza wskazuje, że ograniczanie wydatków dotyka zdrowia. Interesujące, że nie dzieje się tak w krajach unijnych (średnio) - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Wydatki na zdrowie zależne od rynku pracy

Z związku z tym Lewiatan postuluje, aby państwo przy planowaniu wydatków publicznych brało pod uwagę siłę oddziaływania zmian na rynku pracy w Polsce na prywatne wydatki na zdrowie. Brak wzrostu prywatnych wydatków będzie bowiem negatywnie wpływał na stan zdrowia społeczeństwa, a to może przełożyć się na potrzebę wyższych wydatków publicznych w kolejnych okresach, bo wzrosnąć może zachorowalność Polaków wymagająca hospitalizacji.

Przeciętnie na świecie wydaje się prawie 10 procent PKB na zdrowie, w tym 6 procent ze środków publicznych. Kraje OECD wydają na zdrowie 12,3 procenta swojego PKB, a kraje unijne - ponad 10 procent. Polska, z wydatkami na zdrowie na poziomie 6,35 procenta PKB, zajmuje 46 miejsce na świecie. W relacji do PKB osiągnęliśmy w 2014 r. prawie dwie trzecie średniego poziomu 28 krajów Unii Europejskiej.

Najwięcej na świecie wydaje na zdrowie USA - ponad 17 procent PKB. Kolejny kraj to Malediwy, z wydatkami na zdrowie na poziomie prawie 14 procent PKB (jednocześnie Malediwy znajdują się na 42. pozycji pod względem wysokości wydatków na zdrowie per capita).


Czytaj także: Co musisz wiedzieć o reformie ochrony zdrowia?>>>


Monako, które pod względem wartości wydatków na zdrowie per capita było w 2014 roku na 4. miejscu na świecie, znajduje się dopiero na 54 miejscu pod względem udziału wydatków na zdrowie w PKB (4,3 procenta). Luksemburg jest 5. na świecie pod względem poziomu wydatków na zdrowie per capita, ale dopiero 43 pod względem udziału wydatków na zdrowie w PKB. Bułgaria jest poza grupą 56 krajów o najwyższym poziomie wydatków na zdrowie per capita, a jednocześnie na 27 miejscu pod względem udziały wydatków na zdrowie w PKB (prawie 8,5 procenta). Tak zróżnicowane dane wynikają z różnych systemów ochrony zdrowia w poszczególnych krajach, ale także z efektywności wykorzystania zarówno pieniędzy publicznych, jak i prywatnych wydawanych na zdrowie.

60 procent wydatków na zdrowie to wydatki publiczne

Podobnie zróżnicowana jest partycypacja środków publicznych w finansowaniu ochrony zdrowia. Średnio na świecie około 60 procent wydatków na zdrowie pochodzi z pieniędzy publicznych. W grupie krajów OECD jest to 62 procent. Kraje unijne charakteryzuje wyższy udział wydatków publicznych na zdrowie w wydatkach ogółem na zdrowie - prawie 78 procent. Ale już udział wydatków publicznych na zdrowie w PKB jest w krajach OECD i UE28 porównywalny (odpowiednio 7,7 i 7,8 procenta). Średnia dla świata jest natomiast niższa - wynosi 6 procent.

19 stycznia br. w godz. 12.00-15.30 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A, odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w nowej formule, poświęcone ochronie zdrowia z udziałem ministra zdrowia i kilku wiceministrów.

 

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl