Rada Przejrzystości za refundacją infliksymabu (Remicade)
\\

Agencja Oceny Technologii Medycznych opublikowała komunikat w sprawie 28. i 29. posiedzenia Rady Przejrzystości, na których przygotowano stanowiska w sprawie: refundacji produktów leczniczych, usunięcia świadczeń zdrowotnych z wykazu świadczeń gwarantowanych oraz finansowania produktów leczniczych ze środków publicznych. Rada Przejrzystości opowiedziała się za refundacją infliksymabu, a przeciwko finansowaniu ze środków publicznych następujących leków: imatynib, erlotynib, pazopanib, tocilizumab. Rada za niezasadne uznała też usunięcie ewerolimusu i bendamustyny z wykazu świadczeń gwarantowanych, realizowanych w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej.

29 października 2012 r. odbyło się 28. posiedzenie Rady Przejrzystości, a 30 października 2012 r. – 29. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych, podczas których zostały przygotowane stanowiska w sprawie zmian w wykazie świadczeń gwarantowanych.

Rada Przejrzystości uznała za zasadne objęcie refundacją następujących produktów leczniczych:

- Remicade (infliksymab) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (ICD-10 K 50)”, wydawanego bezpłatnie, w ramach istniejącej grupy limitowej (Rada nie akceptuje warunków zaproponowanego podziału ryzyka);

- Remicade (infliksymab) w ramach programu lekowego „Indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K 51)”, wydawanego bezpłatnie, w ramach istniejącej grupy limitowej, pod warunkiem dodania w kryteriach włączenia, że do programu mogą być kwalifikowani pacjenci z przeciwwskazaniami do stosowania cyklosporyny (Rada nie akceptuje warunków zaproponowanego podziału ryzyka);

Natomiast za niezasadne Rada Przejrzystości uznała usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych, realizowanych w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej:

- ewerolimusu, w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami wysoko lub średnio zróżnicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki u dorosłych pacjentów z chorobą o przebiegu postępującym (Rada uznaje propozycję umowy podziału ryzyka za niewystarczającą i proponuje zrównanie kosztu ewerolimusu do poziomu sunitynibu, w przeliczeniu na 1 pacjenta);

- świadczenia „Podanie bendamustyny w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim” (Rada chce, by bendamustyna znalazła się w katalogu leków cytostatycznych finansowanych w całości ze środków publicznych, a do czasu wprowadzenia zmiany, lek ten powinien być finansowany na dotychczasowych zasadach).

Ponadto, Rada Przejrzystości uważa za niezasadne finansowanie ze środków publicznych:

- produktu leczniczego Glivec (imatynib), w ramach proponowanego przez wnioskodawcę programu lekowego: „Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)”; Rada pozytywnie opiniuje natomiast finansowanie produktu leczniczego Glivec (imatynib), w ramach rozszerzenia obecnie finansowanego programu „Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)”, w zakresie istniejącej grupy limitowej (bezpłatnie dla pacjenta) z uwzględnieniem wymogu oznaczania mutacji KIT/ PDGFRA; instrument dzielenia ryzyka nie został zaproponowany.

- produktu leczniczego Tarceva (erlotynib), w ramach proponowanego przez wnioskodawcę programu lekowego: „Erlotynib. Leczenie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca”; Rada pozytywnie opiniuje natomiast finansowanie produktu leczniczego Tarceva (erlotynib), w ramach rozszerzenia obecnie finansowanego programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)”, w odrębnej grupie limitowej, wydawanego bezpłatnie; Rada nie akceptuje zaproponowanego przez wnioskodawcę instrumentu podziału ryzyka i warunkuje finansowanie pogłębieniem oferty, skutkującej obniżeniem kosztu leczenia do poziomu zapewniającego efektywność kosztową określoną przez ustawę o refundacji;

- produktu leczniczego Votrient (pazopanib), w ramach proponowanego przez wnioskodawcę programu lekowego: „Leczenie raka nerki pazopanibem”; Rada pozytywnie opiniuje natomiast finansowanie produktu leczniczego Votrient (pazopanib), w ramach rozszerzenia obecnie finansowanego programu „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)” w ramach I linii leczenia oraz II linii leczenia, po nieskutecznym leczeniu cytokinami, w ramach nowej grupy limitowej, wydawanego bezpłatnie; Rada nie akceptuje przedstawionego instrumentu podziału ryzyka;

- produktu leczniczego RoActemra (tocilizumab), w ramach proponowanego przez wnioskodawcę programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD10 M05, M06) tocilizumabem”; Rada pozytywnie opiniuje natomiast finansowanie produktu leczniczego RoActemra (tocilizumab), w ramach rozszerzenia obecnie finansowanego programu „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”, w odrębnej grupie limitowej, wydawanego bezpłatnie, w leczeniu chorych na RZS w II lub dalszej linii leczenia biologicznego; Rada akceptuje zaproponowany instrument dzielenia ryzyka.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 2 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 2 listopada 2012 r.