24 września 2012 r. odbyło się 24. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostało przygotowane stanowisko w sprawie oceny leku Tetmodis (Tetrabenazyn) we wskazaniu: hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona. Rada uważa za niezasadne finansowanie ze środków publicznych ww. produktu leczniczego.

Rada opublikowała też stanowisko ws. świadczenia opieki zdrowotnej „Chemioterapia niestandardowa doksorubicyna liposomalna (Myocet)”. Rada Przejrzystości uważa za niezasadne usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia „Podanie doksorubicyny liposomalnej (Myocet) w leczeniu chłoniaków nieziarniczych”, realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej u pacjentów z rozpoznaniem NHL, leczonych z zastosowaniem schematu R-CHOP, u których przekroczona została skumulowana dawka życiowa antracyklin (500 mg/m2).

Źródło: www.aotm.gov.pl