Chodzi o lek Azotet (Ezetymib+Atorwastatyna), stosowany przy hipercholesterolemii LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymującej się pomimo terapii statynami w przypadku stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej) oraz w przypadku stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej i przy hipercholesterolemii rodzinnej,

Rada oceni także lek Diacomit (Styrypentol), stosowany w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem w terapii wspomagającej u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt (severe myoclonic epilepsy of infancy, Zespół Dravet) w uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem.

Rada przygotuje też opinie w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku Noxafil (posaconazolum), zawiesina doustna 40 mg/ml, 105 ml, kod EAN: 5909990335244, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, czyli w ramach listy aptecznej: ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia, chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia, nowotwory lite u dzieci do 18 roku życia oraz wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii, a także stosowanego w chemioterapii: ostra białaczka limfoblastyczna standardowego lub pośredniego ryzyka - u dzieci do 18 roku życia, chłoniaki złośliwe - u dzieci do 18 roku życia, nowotwory lite - u dzieci do 18 roku życia, a także u pacjentów  otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub przy wtórnej profilaktyce przeciwgrzybiczej, ukierunkowanej na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii.

Przygotowane zostaną także opinie na temat projektu programu polityki zdrowotnej ministra zdrowia „Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” a także opinie na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Program wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego”.

Rada zaopiniuje także projekty programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
„Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”,
„Powiatowy Program Profilaktyki Raka Gruczołu Krokowego "Czas na przegląd"” (powiat tczewski),
„Gminny program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeg Dolny”,
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy” (miasto Opole),
„Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności mieszkańców Białegostoku metodą Naprotechnologii”.

Źródło: www.aotm.gov.pl