Lek ten stosuje się u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym, u których stosując monoterapię, nie osiągnięto wystarczającego obniżenia IOP.

Rada przygotuje także stanowisko w sprawie leku Erwinase (kryzantaspaza, L-asparginaza erwinia), stosowanego w ramach chemioterapii w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów, głównie pediatrycznych, z ostrą białaczką limfoblastyczną, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja") na pegylowaną asparaginazę pochodzącą z E. Coli.

W programie spotkania jest także przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL zawierających substancje czynne: acidum folicum, we wskazaniu: chorzenia reumatyczne – u pacjentów leczonych metotreksatem, amlodipinum, nitrendipinum, we wskazaniu: objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe, azathioprinum, we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL, budesonidum, we wskazaniu: wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia, colecalciferolum, risedronatum natricum, we wskazaniu: osteoporoza posterydowa – profilaktyka oraz cyclophosphamidum, we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza.