Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych obowiązuje w Polsce od połowy 2013 roku.

Rozporządzenie nakłada głównie na pracodawców szereg obowiązków, które powinni wdrożyć, aby przeciwdziałać zjawisku ekspozycji zawodowej i narażeniu pracowników na zakłucia. Wydawnictwo „Zakłucia ostrymi narzędziami” ma na celu przybliżenie obowiązujących przepisów oraz pokazanie, w jaki sposób należy je wdrożyć w każdej placówce medycznej. Zawiera też gotowe wzory raportu oceny ryzyka w miejscu pracy, który pracodawcy są zobligowani przygotować do 28 lutego 2014 roku, a także w każdym przypadku wystąpienia incydentu zranienia ostrym narzędziem w placówce medycznej.

- Chcemy przybliżyć wszystkim zainteresowanym przepisy rozporządzenia. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy leżą w interesie zarówno pracodawców jak i pracowników. Jeżeli obie strony potraktują tę zasadę poważnie i odpowiedzialnie, to mamy szansę przybliżyć się do standardów światowych, jeśli chodzi o kompleksowe podejście do zagadnień związanych
z profilaktyką i postępowaniem poekspozycyjnym – mówi prof. Andrzej Gładysz:  .

Zranienia ostrymi narzędziami przez personel medyczny są jednym z bardzo ważnych problemów polskiej służby zdrowia. Statystyki pokazują, że w Polsce dochodzi niemal do 100 zakłuć dziennie.