Przepisy dotyczące wdrażania funduszy UE 2014-2020 opublikowane
\\

Zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 29 sierpnia 2014 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, czyli 13 września 2014 r.

Ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące między innymi mechanizmów koordynacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces, rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów oraz procedury odwoławczej.

Przepisy ustawy uwzględniają także zupełnie nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020, w tym przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego (w Polsce zajmować się tym będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) procesu desygnacji, czyli potwierdzenia, że instytucje zajmujące się wdrażaniem danego programu operacyjnego spełniają warunki, żeby robić to prawidłowo, oraz modyfikację zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.

Nowe przepisy będą także dotyczyły wprowadzenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jest to niezwykle ważny mechanizm współpracy samorządów w województwach i narzędzie do tworzenia strategii inwestycyjnych i aplikowania o środki z Regionalnych Programów Operacyjnych. ZIT-y realizowane będą przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Ponadto zarząd województwa będzie mógł zdecydować o finansowaniu ZIT w mniejszych ośrodkach – tzw. miastach regionalnych i subregionalnych oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. ZIT-y będą realizowały także projekty dotyczące ochrony zdrowia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mir.gov.pl, stan z dnia 8 września 2014 r.

\
Data publikacji: 8 września 2014 r.