Takie konsekwencje to efekt budzącego kontrowersje art. 8 ustawy z 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 742). Zobowiązuje on szpitale do przeksięgowania do końca roku z funduszy własnych do międzyokresowych rozliczeń przychodów kwot odzwierciedlających wartość niezamortyzowanych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji przed 1 lipca 2011 r.
Problemy interpretacyjne dotyczące przepisu potwierdza Mariola Dwornikowska-Dąbrowska, była wiceminister zdrowia, a obecnie zastępca dyrektora ds. finansowych w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Jednak jej zdaniem sama idea wprowadzenia zmian była słuszna, ponieważ dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie sztucznego zaniżania wyniku finansowego poprzez zrównoważenie kosztów przychodami.

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym wyjaśniło cel wprowadzenia przepisu i przedstawiło swoją interpretację jego stosowania. Nie rozwiązuje to jednak problemu, bo biegli rewidenci muszą kierować się brzmieniem przepisów, a nie celem ich wprowadzenia. Ich postępowanie determinują też standardy rewizji finansowej. Komunikat resortu nie stanowi obowiązującego prawa ani urzędowej interpretacji. Konieczna jest więc taka zmiana przepisów, aby nie budziło wątpliwości, że przeksięgowanie nie dotyczy środków trwałych, np. tych, które nieodpłatnie przekazały placówkom medycznym organy założycielskie na dzień utworzenia szpitala. Poza tym szpitale mogą nie zdążyć przeprowadzić wszystkich wyliczeń dotyczących kapitału założycielskiego do daty sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.

Źródło: Rzeczpospolita