Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej wyraziły swoje stanowisko na temat projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia wystosował list otwarty do Minister Zdrowia Ewy Kopacz z apelem o "skrupulatne rozważenie wszelkich możliwych skutków" ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o "rozważne procedowanie w kwestii niniejszej ustawy i podjęcie niezbędnych działań, które poprawią proponowane zapisy".
OZPPSZ chce konsultacji społecznych
Zdaniem OZPPSZ, negatywnych skutków wdrożenia proponowanych przez projekt rozwiązań jest tak wiele, iż mogą "przeważyć, a nawet zniwelować inne możliwe korzyści wynikające z ustawy". Jednocześnie Związek wyraził nadzieję, iż "za sprawą Resortu Zdrowia Rząd podejmie obiecane konsultacje społeczne". Jest to bowiem dla OZPPSZ jedyny sposób, aby mógł on przedstawić swoje zastrzeżenia oraz szeroko i merytorycznie uzasadnione postulaty. Mają one pozytywnie "wpłynąć na kształt ustawy, a w konsekwencji na stabilność i przejrzystość całego systemu opieki zdrowotnej, w którym na równych zasadach uczestniczyć będzie mogło wiele zróżnicowanych podmiotów".
Postulaty do projektu ustawy
Wśród postulatów, jakie mają być brane pod uwagę przez MZ przy pracach nad ustawą, Związek wymienia m.in.:
- całościowe podejście do podnoszenia efektywności systemu ochrony zdrowia, uwzględniające wszystkich obecnych na nim dziś świadczeniodawców,
- zdefiniowanie koszyka podstawowych świadczeń w ramach płaconych powszechnie składek, tak aby dodatkowe ubezpieczenia były rzeczywiście dodatkowe, a nie równoległe,
- wyłączenie medycyny pracy z ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu.
Więcej na ten temat na stronie internetowej OZPPSZ.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.medycynaprywatna.pl, 6 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: 7 kwietnia 2011 r.