W oparciu o postanowienia art. 146 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w katalogu grup, katalogu produktów odrębnych i katalogu radioterapii, zaimplementowano nowe taryfy w przypadku niektórych świadczeń - zgodnie z nazwą świadczenia jednostkowego i taryfą opublikowaną 29 czerwca 2016  obwieszczeniem prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Nowe produkty rozliczeniowe, uwzględniają rozpoznania i procedury medyczne zarekomendowane przez Radę ds. Taryfikacji.

Poza tym, zgodnie z regulacjami wprowadzonymi rozporządzeniem ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w części dotyczącej świadczeń endoprotezoplastyki, w celu zwiększenia dostępności do świadczeń endoprotezoplastyki, dodano w zakresie „skojarzonym” ortopedia i traumatologia narządu ruchu, produkty rozliczeniowe dedykowane do rozliczania świadczeń związanych z endoportezoplastyką stawu biodrowego i kolanowego oraz operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego (H01, H02, H09, H10, H13 – H19).

 Natomiast w celu zwiększenia skuteczności leczenia oraz skrócenia czasu leczenia i hospitalizacji pacjentów onkologicznych, w katalogu produktów onkologicznych – pakiet onkologiczny, dodano produkty rozliczeniowe dedykowane do rozliczania między innymi leczenia związanego z: przetoczeniami koncentratu granulocytarnego z aferezy oraz napromienianego i filtrowanego koncentratu krwinek płytkowych, plazmaferezą leczniczą, żywieniem dojelitowym i pozajelitowym oraz implantacją portów naczyniowych do chemioterapii.

Uwagi i opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali NFZ do 8 listopada 2016 roku na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl

Projekt zarządzanie dostępny jest na stronie www.nfz.gov.pl


Źródło: www.nfz.gov.pl