Według Prezydium NRL, przewidziany w treści § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wymóg posiadania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych uniemożliwia weryfikację statusu ubezpieczenia pacjentów przez świadczeniodawców, którzy nie podpisali umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ale u których zawód wykonują lekarze posiadający umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane.

Prezydium uznało, iż zapewnienie możliwości potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcom, którzy nie podpisali umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale u których wystawiane są recepty na leki refundowane jest konieczne dla pełnego zagwarantowania pacjentom możliwości potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tam, gdzie będą one realizowane.

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o nowelizację przedmiotowego rozporządzenia, która umożliwi potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tym świadczeniodawcom, którzy nie zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i nie są osobami uprawnionymi do wystawiania recept na leki refundowane, lecz u których zawód wykonują osoby uprawnione do wystawiania takich recept.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że przewidziane w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej powinno polegać na wygenerowaniu przez system informatyczny Funduszu informacji „uprawniony” lub „nieuprawniony” bez udostępniania jakichkolwiek danych osobowych. Takie komunikaty byłyby odpowiedzią na zapytanie wprowadzone do systemu informatycznego przez lekarza lub upoważnionego pracownika świadczeniodawcy na podstawie upoważnienia pacjenta do wykorzystania podanych przez niego danych: imienia i nazwiska oraz nr PESEL. Taka konstrukcja systemu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych była by prostsza i bezpieczniejsza, albowiem Fundusz nie przekazywałby, ani nie udostępniał żadnych danych osobowych.” - podaje stanowisko.

Źródło: www.nil.org.pl