Nowela ma zrównać sytuację prawną podmiotów leczniczych przeznaczonych dla osób pozbawionych wolności z sytuacją innych placówek o szczególnych regulacjach.

Jednym z powodów zniesienia obowiązku ubezpieczeń placówek więziennej służby zdrowia jest racjonalizacja wydatków budżetu państwa. W wielu przypadkach koszty zawarcia umów ubezpieczenia wielokrotnie przewyższają koszty ponoszone przez Skarb Państwa z tytułu zasądzeń z powództw dotyczących działalności podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności.

W uzasadnieniu noweli wskazano, że koszty zawartych na 2013 roku mów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności wyniosły ponad 2,7 mln zł, a umów zawieranych przez jednostki medycyny pracy SW - 40 tys. zł.
 

Jednocześnie wydatki dotyczące odszkodowań z tytułu niewłaściwego leczenia w 2013 roku wyniosły 86 tys. zł, a w 2014 roku - 30 tys. zł. Dotąd nie odnotowano przypadków wypłaty roszczeń finansowych z powództwa cywilnego wobec jednostek medycyny pracy SW.

Autorzy regulacji wskazywali w uzasadnieniu oraz podczas prac sejmowej komisji zdrowia, że podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności funkcjonują w ramach planu finansowego jednostek penitencjarnych (zakładów karnych i aresztów śledczych) będących jednostkami budżetowymi, co sprawia, iż wszelkie ich zobowiązania, w tym również wynikające z ewentualnych zasądzeń, muszą zostać uregulowane w ramach środków budżetowych.
Tym samym niemożliwe jest zaistnienie sytuacji niewypłacalności podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności.
 

Obowiązująca ustawa o działalności leczniczej nałożyła na podmioty lecznicze obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Z obowiązku tego nie zostały wyłączone utworzone przez Ministra Sprawiedliwości placówki więziennej służby zdrowia. (pap)